for /f usebackq %i in (`tf hist itemSpec /i /stopafter:1`) do @if %i neq Changeset if %i neq --------- echo %i