KlingonEmpireSmall

 

 

 

 tlhIngan wo'

 

  

SIbI' maqlu'  

DaH tlhIngan Hol mughlaH Bing Translator 'e' maq tlhIngan yejquv

 

tlhIngan Hol 'oH qIb Hol wa'DIch'e' mughlaHbogh Bing Translator 'e' maq tlhIngan yejquv, boqbogh tlhIngan Hol yejHaD, Microsoft je.

 

qaStaHvIS DISmey, yuQjIjDIvI' luSuchtaHvIS tlhInganpu''e', Qatlhqu' tlhIngan Hol mughmeH 'ej tera' Holmey mu'tlhegh lIngmeH Qu', nuja' tlhInganpu'. tera' Holmey rurbe'chu' tlhIngan Hol, 'ej 'oH HaDtaH tera'ngan law'. wejmaH tera' Sep, Hoch puH'a' je Dab HaDwI'pu'. qIb ghatlh tlhIngan Hol, tlhIngan tIgh je 'e' 'agh ngoDvam.

 

tlhIngan Hol chelta'mo' Bing Translator, qIb lengwI'vaD, tlhIngan wo' SuchwI'vaD je nuH 'ut mojbej mughwI'. Hoch SepDaq, tera'nganvaD tlhIngan Hol, tlhIngan tIgh je lIH Bing Translator mughmeH laHmey. pIj mughwI' lo'chugh taghwI', nom tlhIngan Hol pab pIn moj.

 

Qo'noS Qombogh muD, tuj'a', Debmey tIn je SIQlaH tera'nganpu'. pIraQSIS Qaw'lu'mo' choHpu' Qo'noS 'e' leghlaH je. Bing Translator lo'taHvIS lengwI', lengDI' bel, 'ej roD batlhHa' vangbe'laH 'ej tIgh chach junlaH. Microsoft Bing Translator, qum chaw' je ghajchugh «SuvwI' lengmey» lengwI', tlhIngan SuvmeH tIgh 'ut ghojlaH, qagh SoplaH ghopDu'Daj lo'taHvIS, 'ej pIjHa' QumHa'.

 

che'ronDaq mughwI' mu'tlheghmey, mu'mey je tobta' tlhIngan Hol yejHaD. jIjDI' tlhIngan Hubbeq, 'ejyo' je, toy'beH mughwI'. 'e' poQbej SuvwI' Hol. DaH not Hegh SuvwI' «HIjol» mughHa'DI' boq beq 'ej «HIQoj» mojDI'. taHmeH tlhIngan wo''a' HoSghaj, lI'chu' Bing Translator mughmeH laHmey.

 

pItlh.

 

 

More Details here. Klingon is a trademark of CBS Studios Inc.